Shane Parham

I’m Shane Parham aka Snap aka Nobody. I’m an artist out of Covington, Ga.